Algemene Voorwaarden

 1.   Algemeen

  1.1 Muzisyenler.nl is een vrijwillige serivice website voor bezoekers die een turkse muziekband zoeken.

  Door Muzisyenler.nl te bezoeken aanvaardt u  als “klant” genoemd deze Algemene Voorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden” genoemd) voor het gebruik van de services van Muzisyenler.nl.

  1.2 De service is uitsluitend voor personen met een minimumleeftijd van 18 jaar.

  1.3 De aanbieder behoudt zich het recht voor om diensten uit te breiden, aan te passen, te beëindigen en te verbeteren, vooral indien dit de technische vooruitgang van de dienstverlening dient en noodzakelijk wordt geacht om misbruik te voorkomen. Dergelijke aanpassingen kunnen ertoe leiden dat de verschijningsvorm van de Muzisyenler.nl website wordt veranderd. De aanbieder zal deze aanpassingen alleen doorvoeren in zoverre deze redelijk en acceptabel zijn voor de Muzisyenler.nl klant of de aanbieder hiertoe is verplicht op grond van wettelijke voorschriften.

  1.4 Verder kan de aanbieder de inhoud van het bestaande contract alsook van deze Algemene Voorwaarden te allen tijde aanpassen nadat de Muzisyenler.nl klant hiervan schriftelijk door de aanbieder op de hoogte is gesteld. De meest recente algemene voorwaarden zijn altijd onmiddellijk van toepassing op het contract voor de Muzisyenler.nl klant.

  De aanbieder verplicht zich ertoe in het kader van de mededeling van de aanpassing de Muzisyenler.nl klant attent te maken op de gevolgen van een nagelaten bezwaar.

  2.       Doel van het contract, aanpassing van het contract

  2.1 Muzisyenler.nl stelt een service ter beschikking, waarmee de Muzisyenler.nl klanten een eigen website kunnen laten bouwen .

  2.2 De websites die door Muzisyenler.nl zijn gebouwd is via internet beschikbaar en beheerbaar.

  2.3 De klant gaat ermee akkoord, dat zijn/haar factuur langs electronische weg wordt opgestuurd. Deze is geldig zonder handtekening.

  2.4 Vrijwillige gratis diensten en prestaties van de aanbieder kunnen op elk ogenblik worden beëindigd. De klant heeft in dit geval geen aanspraak op voortzetting van de service.

  2.5 De aanbieder behoudt zich het recht voor om een beroep te doen op derden voor het leveren van zijn prestaties.

  3.       Persoonlijke gegevens

  3.1 De Muzisyenler.nl klant garandeert, dat de geregistreerde persoonlijke gegevens waarheidsgetrouw en volledig zijn. De Muzisyenler.nl klant gaat ermee akkoord, dat zijn gegevens bij de aanbieder worden geregistreerd en elektronisch worden opgeslagen. Er worden geen gegevens aan derden doorgegeven, tenzij de Muzisyenler.nl klant daar uitdrukkelijk mee akkoord gaat of het noodzakelijk is de gegevens door te geven om de service te kunnen leveren (bijvoorbeeld als gegevens voor de registratie van een domein moeten worden doorgegeven aan de registrar). Elke Muzisyenler.nl klant is verplicht de persoonlijke gegevens te actualiseren. De Muzisyenler.nl klant is tevens verplicht de inloggegevens geheim te houden om misbruik door onbevoegde derden te voorkomen.

  4.       Duur en beëindiging van het contract, beëindiging van de service, terugbetaling van vooraf betaalde vergoedingen

  4.1 Premiumdiensten en webhosting pakketten: Voor zover uit de beschrijving van de service niets anders blijkt, heeft het contract van de pakketten met een betalingsverplichting een looptijd van twaalf maanden en wordt het contract telkens met dezelfde periode verlengd wanneer het contract niet één maand voor het einde van de looptijd online wordt opgezegd. De opzegging van hosting moet direct met de hostingbedrijf geregeld worden. Muzisyenler.nl is hier niet voor verantwoordelijk.

  4.2 Domeinnamen: De opzegging of migratie van domeinnamen moeten direct met de hosting providers worden geregeld. Muzisyenler.nl is niet verantwoordelijk voor deze services.

  4.3 De aanbieder heeft het recht de contractuele verhouding eenzijdig en zonder opgaaf van reden op te zeggen. Een terugbetaling of restitutie van vooraf betaalde vergoedingen is in geen geval van toepassing. De opzegging kan bij kennisneming van het niet nakomen van de verplichtingen door de Muzisyenler.nl klant (zie hoofdstuk 5) met onmiddellijke ingang gebeuren. Een dergelijke contractbreuk kan verder civielrechtelijke en strafrechtelijke gevolgen voor de klant zelf hebben. De aanbieder heeft het recht de website van de klant te verwijderen als de vergoedingen niet zijn betaald. Door het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden verstrekt de klant uitdrukkelijk het recht voor een dergelijke opzeggingsverklaring.

  4.4 De opzegging van extra gekozen opties met een betalingsverplichting laat de contractuele verhouding voor het overige onaangetast.

  4.5 Na beëindiging van de contractuele verhouding is de aanbieder er niet meer toe verplicht contractuele services te leveren.

  5.       Algemene plichten van de Muzisyenler.nl klanten

  5.1 De Muzisyenler.nl klant is zelf verantwoordelijk voor elke vorm van inhoud die op zijn website beschikbaar wordt gesteld of is opgeslagen. De aanbieder is niet verplicht website van de klant op eventuele wetsovertredingen te controleren.

  5.2 De klant is verplicht alle geldige internationale voorschriften als ook die van het Koninkrijk der Nederlanden na te leven.

  5.3 De klant is verplicht bij het gebruik van de service geen handelingen te verrichten, die de rechten van derden (inclusief hun persoonlijkheidsrechten) schenden.

  5.4 De klant is verplicht geen inhoud ter beschikking te stellen die in strijd is met wettelijke verboden, de goede zeden (vooral pornografische, racistische, xenofobische, extremistische of andere verwerpelijke inhoud) of rechten van derden (in het bijzonder persoonlijkheids-, handelsmerk-, naams- en auteursrechten). Als wegens een wederrechtelijke inhoud, die de klant op zijn website ter beschikking stelt, dan is Muzisyenler.nl op geen enkele manier hiervoor verantwoordelijk.

  5.5 De Muzisyenler.nl klant is verplicht alle juridische eisen inzake de verstrekking van contactgegevens (of de overeenkomstige wettelijke plicht van het land van gebruik) in acht te nemen.

  5.6 De Muzisyenler.nl klant moet alle bestanden en software-instellingen, waartoe hij toegang heeft, zelf regelmatig beveiligen. De gegevens moeten in elk geval worden beveiligd, voordat de Muzisyenler.nl klant veranderingen doorvoert als ook voordat de aanbieder onderhoudswerkzaamheden uitvoert, in zoverre deze door de aanbieder zijn meegedeeld. Klant is zelf volledig verantwoordelijk voor een backup en restore. Indien gewenst kan Muzisyenler.nl de onderhoud deze kwestie aanbieden tegen betaling. Muzisyenler.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het kwijtraken van data of configuratie.

  5.7 De Muzisyenler.nl klant is zelf verantwoordelijk voor alle licenties omtrent templates, foto’s of andere middelen. Muzisyenler.nl is niet vrantwoordelijk voor de illegale licentie of software die op de website van de klant is geinstalleerd.

  6.       Registratie en opzegging van het domein, verandering van provider

  6.1 Klant is volledig zelf verantwoordelijk voor het registreren, opzeggen, verlengen en beheren van aangeschafte domeinnamen bij externe hosting providers. Muzisyenler.nl kan niet verantwoorlijk worden gesteld voor eventuele opzegging of het vervanllen van domeinnamen die de klant heeft geregistreerd bij externe hosting providers.

  7.       Storingen, dataverlies, downtime, financieel en imago verlies

  7.1 De aanbieder is op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele dataverlies waarvan de klant de eigenaar van is. Bij eventuele crash of data verlies is de klant zelf vrantwoordelijk voor backup en restore activiteiten.

  7.2 De aanbieder is niet verantwoordelijk voor downtime van de websites waarvan de klant de eigenaar van is. Ook is Muzisyenler.nl niet verantwoordelijk voor mogelijke financieel verlies of imago verlies door het niet functioneel opereren van de website waarvan de klant de eigenaar van is. Klant is zelf verantwoordelijk om dit bij zijn hosting provider neer te leggen.

  8.       Aansprakelijkheid

  8.1 De aanbieder is niet aansprakelijk voor het gegevensverlies van de klant of het onbevoegd verkrijgen van de persoonlijke gegevens van de klant door derden (bijv. door hackers).

  8.2 De aanbieder is ook niet aansprakelijk voor misbruik van gegevens en inlichtingen, die de klant zelf voor derden toegankelijk heeft gemaakt.

  8.3 De aanbieder is niet aansprakelijk voor de inhoud en de activiteiten van de klant.

  8.4 De aanbieder is niet aansprakelijk voor omzetverlies of andere schade die voortvloeit uit een functiestoring of niet-beschikbaarheid van Muzisyenler.nl. Tevens zijn alle andere schadevorderingen t.o.v. Muzisyenler.nl uitgesloten. Deze uitsluiting is niet van toepassing op schade die resulteert uit grove tekortkoming van Muzisyenler.nl of een opzettelijke of grove tekortkoming van een wettelijke vertegenwoordiger van Muzisyenler.nl.

  8.5 De aanbieder is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud, licentiemateriaal of daaruitvloeinde zaken wat aanwezig is op de weblocatie/domeinnaam van de klant. Klant is zelf verantwoordelijk om zijn website te beheren en te controleren op licentiefouten omtrent content, video of foto’s en dergelijke zaken.

  9.       Gegevensbescherming

  9.1 De aanbieder verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonlijke gegevens van de Muzisyenler.nl klant voor eigen administratie en facturering.

  10.   Betalingen en tarieven

  10.1 Alle door Muzisyenler.nl opgegeven tarieven zijn exclusief BTW. We hanteren geen BTW omdat we gebruik maken van Kleineondernemersregeling.

  10.2 De klant dient binnen 14 werkdagen na factuurdatum het aan Muzisyenler.nl verschuldigde en op de factuur vermelde bedrag te betalen door middel van een betaling per bank op naam van Muzisyenler, rekeningummer NL51INGB0007628443 met vermelding van de geleverde factuurnummer.

  10.3 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn en het versturen van een tweede betalingsverzoek nog geen betaling van de klant is ontvangen vervallen de rechten van de Muzisyenler.nl klant zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen de aanbieder van de dienst en de klant. Indien betaling wordt geweigerd door de klant, dan is de aanbieder vrij om alle gedane services terug te trekken en de geleverde diensten zoals het bouwen van website te vernietigen/verwijderen. De website zal dan nog wel bestaan maar zonder inhoud.

  11.   Slotbepalingen

  11.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

  11.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam

  11.3 Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook social media chat tools, e-mail en communicatie per fax.

  11.4 Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.

  11.5 Klant is slechts na uitdrukkelijke toestemming van Muzisyenler.nl gerechtigd om de overeenkomst en al haar rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, over te dragen aan een derde.